Survey Kepuasan Masyarakat

NOJenis DokumenTahunDownload
1Survey Kepuasan MasyarakatJanuari 2017SKM Januari 2017
2Survey Kepuasan MasyarakatFebruari 2017SKM Februari 2017
3Survey Kepuasan MasyarakatMaret 2017SKM Maret 2017
4Survey Kepuasan MasyarakatApril 2017SKM April 2017
5Survey Kepuasan MasyarakatMei 2017SKM Mei 2017
6Survey Kepuasan MasyarakatJuni 2017SKM Juni 2017
7Survey Kepuasan MasyarakatJuli 2017SKM Juli 2017
8Survey Kepuasan MasyarakatAgustus 2017SKM Agustus 2017
9Survey Kepuasan MasyarakatSeptember 2017SKM September 2017
10Survey Kepuasan MasyarakatOktober 2017SKM Oktober 2017
11Survey Kepuasan MasyarakatNovember 2017SKM November 2017
12Survey Kepuasan MasyarakatDesember 2017SKM Desember 2017
13Survey Kepuasan MasyarakatJanuari 2018SKM Januari 2018
14Survey Kepuasan MasyarakatFebruari 2018SKM Februari 2018
15Survey Kepuasan MasyarakatMaret 2018SKM MARET 2018
16Survey Kepuasan MasyarakatApril 2018SKM APRIL 2018
17Survey Kepuasan MasyarakatMei 2018SKM MEI 2018
18Survey Kepuasan MasyarakatJuni 2018SKM JUNI 2018
19Survey Kepuasan MasyarakatJuli 2018SKM JULI 2018
20Survey Kepuasan MasyarakatAgustus 2018SKM AGUSTUS 2018
21Survey Kepuasan MasyarakatSeptember 2018IKM September 2018
22Survey Kepuasan MasyarakatOktober 2018IKM OKTOBER 2018
23Survey Kepuasan MasyarakatNovember 2018IKM NOVEMBER 2018
24Survey Kepuasan MasyarakatDesember 2018IKM DESEMBER 2018
25Survey Kepuasan MasyarakatJanuari 2019IKM JANUARI 2019
26Survey Kepuasan MasyarakatFebruari 2019IKM FEBRUARI 2019
27Survey Kepuasan MasyarakatMaret 2019IKM MARET 2019
28Survey Kepuasan MasyarakatApril 2019IKM APRIL 2019
29Survey Kepuasan MasyarakatApril 2019IKM APRIL 2019 2
30Survey Kepuasan MasyarakatAgustus 2019IKM AGUSTUS 2019
31Survey Kepuasan MasyarakatSeptember 2019IKM SEPTEMBER 2019
32Survey Kepuasan MasyarakatOktober 2019IKM OKTOBER 2019
33Survey Kepuasan MasyarakatJanuari 2020IKM JANUARI 2020
34Survey Kepuasan MasyarakatFebruari 2020IKM FEBRUARI 2020
35Survey Kepuasan MasyarakatMaret 2020IKM MARET 2020
36Survey Kepuasan MasyarakatApril 2020IKM APRIL 2020
37Survey Kepuasan MasyarakatMei 2020IKM MEI 2020
38Survey Kepuasan MasyarakatJuni 2020IKM JUNI 2020
39Survey Kepuasan MasyarakatJuli 2020IKM JULI 2020
40Survey Kepuasan MasyarakatAgustus 2020IKM AGUSTUS 2020
41Survey Kepuasan MasyarakatSeptember 2020IKM SEPTEMBER 2020
42Survey Kepuasan MasyarakatOktober 2020IKM OKTOBER 2020
43Survey Kepuasan MasyarakatNovember 2020IKM NOVEMBER 2020
44Survey Kepuasan MasyarakatDesember 2020IKM DESEMBER 2020
45Survey Kepuasan MasyarakatFebruari 2021IKM FEBRUARI 2021
46Survey Kepuasan MasyarakatApril 2021IKM APRIL 2021
47Survey Kepuasan MasyrakatMei 2021IKM MEI 2021
48Survey Kepuasan MasyarakatAgustus 2021IKM AGUSTUS 2021
49Survey Kepuasan MasyarakatSEPTEMBER 2021IKM SEPTEMBER 2021
50Survey Kepuasan MasyarakatNovember 2021IKM NOVEMBER 2021
51Survey Kepuasan MasyarakatDesember 2021IKM DESEMBER 2021
52Survey Kepuasan MasyarakatIKM TAHUN 2021IKM TAHUN 2021
53Survey Kepuasan MasyarakatJanuari 2022IKM JANUARI 2022
54Survey Kepuasan MasyarakatMaret 2022IKM MARET 2022